NOTÍCIES - ACTUALITAT


ACORD DE SOM MARTORELL DAVANT LES CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT I PMSAPM

publicado a la‎(s)‎ 8 jul 2016 0:16 por Usuario desconocido

Martorell,  el passat 14 de juny de 2016 es va redactar el següent acord de l'Assemblea de SOM:


Davant la publicació de les PROPOSTES D'APROVACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS DE QUALSEVOL ÍNDOLE CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2016, i donat que a totes les convocatòries s'expressa que la Composició de les Comissions qualificadores queden formades de la seguent manera:

"Composició de la Comissió qualificadora. Presidència: El President del Patronat o membre de la Comissió de Govern del Patronat en qui delegui. Secretària: Titular (Montserrat Navarro Carrillo), o treballador/a del Patronat en qui delegui i Vocals: Un representant de cada grup municipal, el Director del Patronat (Valentí Santos Gallego) i un tècnic de l’àrea d’esports. (amb veu i sense vot)" 

el grup municipal SOM MARTORELL, DESESTIMA participar a les COMISSIONS QUALI-FICADORES en qualsevol de les convocatòries d'aprovació de subvencions 2016, pels següents motius:

1. Perquè sent SOM MARTORELL, grup municipal de recent incorporació a l'Ajuntament de Martorell, no se'ns ha notificat prèviament, per part de la institució, que el nostre grup pogués concorre com a vocals a cap comissió qualificadora.

2. Perquè no assumirem cap responsabilitat que no estigui controlada pel nostre grup municipal, i el tema de les subvencions no ho està. Hores d'ara encara no hem pogut tenir accés ni tant sols als convenis adoptats per l'Ajuntament o el PMSAPM i és, entre d'altres una de les condicions per les que les entitats no poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions. 

3. Perquè el nostre vot no és decisiu en cap dels casos, ja que el govern format per CIU i ERC tenen majoria i no serà en cap cas rellevant.

4. Perquè no hem participat en la realització dels CRITERIS D'ATORGAMENT de les subvencions i la seva ponderació,

i, 5. Perquè revisada la ORDENANÇA REGULADORA DE LES SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE MARTORELL I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS (PUBLICADA AL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA NÚM. 16, DE DATA 19-1-2006), en el seu Article 12 referent a la CONVOCATÒRIA el text diu: 

"m) Composició de la Comissió qualificadora, que sota la presidència de l'Alcalde/essa o Regidor/a en qui delegui o del President/a de l’Organisme Autònom o Vicepresident/a en qui delegui, estarà composta per un mínim de tres vocals designats entre els membres de l’Ajuntament o l’Organisme Autònom i el personal tècnic d’aquests. Les funcions de Secretaria de la Comissió s’exerciran pel vocal designat d’entre el personal tècnic" 

i pert tant NO ÉS OBLIGATORI ni és funció de la regidora de SOM MARTORELL participar en aquestes comissions.

 Per tant, demanem al govern que RECTIFIQUI oficialment les PROPOSTES D'APROVACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS, ja publicades, i deixi clar que SOM MARTORELL NO FORMARÀ PART de les mateixes.

 

Raquel Pérez

regidora SOM MARTORELL

SOM MARTORELL denuncia ante el juzgado presuntos delitos en la adjudicación de subvenciones de Cooperación Internacional

publicado a la‎(s)‎ 4 may 2016 6:44 por Som Martorell   [ actualizado el 4 may 2016 6:46 ]

Tras la revisión de los expedientes correspondientes a las adjudicaciones de subvenciones de cooperación internacional, en la anterior legislatura (2011-2014) por parte de la regidora de SOM MARTORELL, Raquel Pérez, el partido interpone denuncia por los supuesto delitos de falsedad en documentos oficiales, apropiación indebida, y administración desleal a las entidades OKUME AZ y ONG MANS MERCEDÀRIES, y a las autoridades y funcionarios que han sido cooperadores necesarios de las anteriores, añadiendo los presuntos delitos de prevaricación y malversación de de caudales públicos, por el cargo público que los mismos ostentan.


Algunas de las personas denunciadas son el exalcalde de Martorell, expresidente de la Diputació de Barcelona y ex presidente del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les persones de Martorell, Salvador Esteve, su hijo y ex vicepresidente primer de dicho Patronat, Lluís Esteve, así como otros cargos del ayuntamiento.


Las irregularidades en la documentación pasan desde la justificación con una factura pro-forma por la compra de un vehículo, que nunca se adquirió por la ONG, hasta la falta de justificaciones económicas, informes sin memoria detallada de los proyectos a realizar, ni declaraciones juradas de los beneficiarios conforme esas facturas se destinaron a aquello para lo que se subvencionaron, cambios de última hora de los proyectos, sin la pertinente documentación ni aceptación por parte del Patronat Municipal de Serveis a les Persones de Martorell, ni declaración jurada de otras subvenciones recibidas para los proyectos, ni facturas compulsadas para evitar que dichas facturas se puedan presentar en otras administraciones públicas... y así hasta 26 documentos acreditativos de todo lo expuesto que acompañan la denuncia. Todo ello de manera reiterada, año tras año, por lo que es improbable la posibilidad de un error o defecto de forma puntual en la documentación.


A todo esto, añadir, en cuanto a OKUME AZ, contradicciones y despropósitos en los cargos que sustentan, donde los inscritos en la Coordinadora de Fundaciones no coinciden con los publicados en la propia página web de la Fundación, donde el ayuntamiento paga, según consta en el registro de arrendamientos del propio ayuntamiento, un alquiler anual de 5.270,60 euros a dicha Fundación, pero en dicho local no hay ni rastro de la fundación, entre otros.


Pedimos al juez, un esclarecimiento de los hechos denunciados con la pertinente investigación, para lo que solicita que se investige de inmediato la documentación y la contabilidad del Patronat Municipal de Atenció y Serveis a les Persones de Martorell, que se tome declaración a los legales representantes y que se aporte al juzgado la contabilidad de las fundaciones y ong denunciadas, que se remita el material al laboratorio forense de la Policía, para esclarecer en qué fecha se rellenaron los formularios de petición de la subvención. 

 

 

SOM MARTORELL denuncia davant el jutjat presumptes delictes en l'adjudicació de subvencions de COOPERACIÓ INTERNACIONAL de l'Ajuntament de Martorell

publicado a la‎(s)‎ 4 may 2016 5:42 por Som Martorell

Després de la revisió dels expedients corresponents a les adjudicacions de subvencions de cooperació internacional, en l'anterior legislatura (2011-2014) per part de la regidora de SOM MARTORELL, Raquel Pérez, el partit interposa denúncia pels presssumptes delictes de falsedat en documents oficials, apropiació indeguda, i administració deslleial a les entitats OKUME AZ i ONG MANS Mercedàries, i contra les autoritats i funcionaris que han estat cooperadors necessaris de les anteriors, afegint els presumptes delictes de prevaricació i malversació de de cabals públics, pel càrrec públic que els mateixos ostenten.


Algunes de les persones denunciades són l’exalcalde de Martorell, expresident de la Diputació de Barcelona i ex president del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les persones de Martorell, Salvador Esteve, el seu fill i ex vicepresident primer de l’esmentat Patronat, Lluís Esteve, així com altres càrrecs de l’ajuntament.


Les irregularitats en la documentació passen des de la justificació amb una factura proforma per la compra d'un vehicle, que mai es va adquirir per l'ONG, fins a la falta de justificacions econòmiques, informes sense memòria detallada dels projectes a realitza
r, ni declaracions jurades dels beneficiaris d'acord aquestes factures es van destinar a allò per al que es van subvencionar, canvis d'última hora dels projectes, sense la pertinent documentació ni acceptació per part del Patronat Municipal de Serveis a les Persones de Martorell, ni declaració jurada d'altres subvencions rebudes per als projectes, ni factures compulsades per evitar que aquestes factures es puguin presentar en altres administracions públiques ... i així fins a 26 documents acreditatius de tot el que s'ha exposat que acompanyen la denúncia. Tot això de manera reiterada, any rere any, per la qual cosa és improbable la possibilitat d'un error o defecte de forma puntual en la documentació.


A tot això, afegir, pel que fa a OKUME AZ, contradiccions i despropòsits en els càrrecs que sustenten, on els inscrits a la Coordinadora de Fundacions no coincideixen amb els publicats en la pròpia pàgina web de la Fundació, on l'ajuntament paga, segons consta en el registre d'arrendaments del propi ajuntament, un lloguer anual de 5.270,60 euros a aquesta Fundació, però en eixe local no hi ha ni rastre de la fundació, entre d'altres.


Demanem al jutge, un esclariment dels fets denunciats amb la pertinent investigació, per al que sol•licita que es investige immediatament la documentació i la comptabilitat del Patronat Municipal d'Atenció i Serveis a les Persones de Martorell, que es prengui declaració als legals representants i que s'aporti al jutjat la comptabilitat de les fundacions i ong denunciades, que es remeti el material al laboratori forense de la Policia, per aclarir en quina data es van emplenar els formularis de petició de la subvenció.

1 de maig

publicado a la‎(s)‎ 1 may 2016 12:45 por Usuario desconocidoAvui hem celebat el dia dels treballadors i treballadores, un primer de maig que continua sent una jornada per reivindicar els nostres drets laborals, que malauradament continuen castigats i atacats per les reformes laborals regressives dels últims anys.

L’atur, la manca de prestacions dignes, la precarietat en els nous llocs de feina o l’exili juvenil fan més necessària que mai una massiva mobilització per palesar que les classes populars lluiten, i lluitaran per recuperar el que és seu.

Des de Podem Martorell hem assitit aquest matí a la concentració a la Plaça Catalunya de Barcelona, amb molts dels nostres companys, per mostrar que el color morat de Podem i que la nostra organització és l’abanderada de les lluites laborals i de les classes populars en aquest país.

COMUNICADO DEL CÍRCULO PODEMOS MARTORELL: SOLIDARIDAD CON RITA MAESTRE

publicado a la‎(s)‎ 19 mar 2016 5:07 por Usuario desconocido   [ actualizado el 19 mar 2016 6:40 ]

Desde el Círculo de Podem Martorell queremos haceros llegar que estamos hartos de tener que solidarizarnos con gente que está siendo encausada o acusada de “delitos”, que tienen como único fundamento, un derecho que protege derechos e intereses de instituciones privadas en sitios públicos, como es este caso. Cuando no, son inventos que pretender detener el paso del tiempo y las personas, en busca de una sociedad que es diversa y diferente.

La valoración de esos derechos, bajo nuestro punto de vista, entra en contradicción con los hechos que acusan a esta institución, de proteger bajo su manto a pedófilos y pederastas. A los cuales solo les basta con pedir perdón y apartarlos en muchos casos de sus puestos de trabajo, bajo nuestro punto de vista, de abuso sobre menores. Si esto son “ofensas religiosas”, bajo nuestro punto de vista sus actuaciones son “ofensas contra la humanidad”. Y no son actuaciones pacíficas, son hechos consumados de abusos a menores, amparados por su posición ante la comunidad, y abusando de pequeños seres indefensos con miedo a denunciar lo que han hecho con ellos. Reflexionemos, solo pedimos eso.

En general, estamos viendo últimamente, pero intensificado ahora por las presiones para formar gobierno, ataques contra PODEMOS y las personas que han tenido la osadía de prestar su imagen pública, para representar a miles de ciudadanos que se sienten engañados, defraudados y asqueados por sus representantes públicos. Pueden o no gustarnos las maneras, pero aceptar estas sentencias como ajustadas a Derecho, ya dicen mucho de la lejanía entre lo que siente el pueblo y lo que legislan sus gobernantes.

Acosados por la corrupción, las instituciones, partidos, gobiernos y entes subterráneos, se revuelven con rabia con todos los medios a su alcance, sean públicos o privados. Se revuelven contra el pueblo, dando la imagen de que todo lo robado, defraudado y saqueado, no tiene la importancia que ellos le dan, comparado con estas “ofensas religiosas”. Se están cubriendo de gloria, pero esa misma gloria es la que demuestra que para lo que ellos es gloria, para nosotros es infierno.

Por el bien de todos cambiemos todo esto, pensemos y hagamos un país donde no se cometan atropellos. Pensemos un país libre de políticas y religiones, donde la de nadie sea superior a la de nadie, pero eso sí, el que quiera orar que lo haga a su Dios, pero que lo haga en su casa, porque como hemos visto, lo que a veces para unos es la casa de Dios, en realidad solo es la casa del Diablo para todos aquellos que lo han sufrido.

Por todo ello apoyamos a Rita Maestre, porque consideramos que lo que ha hecho en todo momento pone de manifiesto lo que piensan muchos más y la Ley debe legislar para toda la sociedad y no solo para unos pocos, que por cierto, hechos más graves no se los juzgan a ellos.LLUMS, CÀMARES I ACCIÓ

publicado a la‎(s)‎ 17 mar 2016 14:58 por Usuario desconocido   [ actualizado el 17 mar 2016 14:59 ]


Efectivament, martorellencs i martorellenques, ja la tenim aquí! Tenim el plaer d'anunciar que la pàgina web del Cercle de Podem Martorell ja està en marxa. La nostra idea és que sigui una eina més, que ens serveixi com a altaveu per a arribar als ciutadans i ciutadanes, i que sigui un espai on puguem demostrar amb fets la transparència que tant reivindiquem.

La pàgina web es trobarà dividida en 3 grans blocs: "Cercle Podem Martorell", "Som Martorell" i "També participem a".

El primer bloc engloba tot allò relacionat amb Podem-Podemos i el Cercle de Martorell. En ell hi podreu trobar la següent informació:
  • NOTÍCIES-ACTUALITAT: En aquest apartat es penjarà tota mena de notícies i informacions relacionades amb Podem. També s'anunciaran i explicaran els actes i les accions que s'organitzin des del Cercle.
  • CONTACTA AMB NOSALTRES: Qui desitgi podrà contactar amb nosaltres a través de les xarxes socials i el correu electrònic ja sigui per proposar idees, demanar informació o animar-se a participar amb nosaltres. A més, estarem els dissabtes al matí davant dels encants de Martorell per a atendre en persona qualsevol tipus de sol·licitud.
  • DOCUMENTS: En aquest apartat podreu trobar tots els números de la revista que editem des del Cercle i on exposem les nostres reivindicacions, propostes i accions a l'Ajuntament, entre altres. També hi trobareu les actes de les Assemblees Ciutadanes que realitzem al municipi i informació de Podemos Estatal que ens afecta com a Cercle, com el Document Organitzatiu del partit, el Codi Ètic o el programa entre d'altres.
  • CALENDARI: Com que les reunions del Cercle són públiques i obertes a tothom, ja que no demanem el carnet de partit a ningú ni preguntem d'on ve, avisarem a través del calendari de la data i el lloc de cadascuna de les reunions, així com també s'informarà d'altres tipus de reunions, actes i accions.
En el segon bloc es podrà observar tota la informació relacionada amb SOM Martorell, la candidatura municipal en la que hi participa el Cercle de Podem Martorell. Els apartats que hi trobareu són:
  • LA REGIDORA PARLA: Espai reservat a la regidora de SOM, Raquel Pérez, on escriurà periòdicament sobre allò que veu a l'Ajuntament, les accions que realitza i com gestiona el seu treball de regidora de l'oposició.
  • CONTACTE: Qui vulgui posar-se en contacte amb la regidora o amb Som, ho podrà fer a través de les xarxes socials, correu electrònic o presencialment a les taules informatives dels dissabtes.
  • TRANSPARÈNCIA: En aquest apartat fem públiques les comptes relacionades amb SOM Martorell. Les primeres que hi trobareu són les relaciones amb l'any 2015: Comptes Generals de SOM, Comptes Ajuntament SOM i Eleccions Municipals de SOM. Aprofitant aquest espai, animem a la resta de partits, en ares de la transparència a publicar els comptes de l'any passat, incloent les despeses i els ingressos per a les Eleccions Municipals del passat maig.
  • DOCUMENTS: Espai on hem publicat diversos arxius, entre ells els Estatus de SOM i les accions que anem realitzant a l'Ajuntament com mocions i instàncies entre d'altres.
Finalment el tercer gran bloc, consta de 4 enllaços que redireccionen directament a les pàgines de Podemos, Podem Catalunya, En Comú Podem i Catalunya Si Que Es Pot, espais on el Cercle de Podem Martorell hi participa.

Doncs aquesta és la organització de la nostra pàgina web, esperem que us agradi, que la gaudiu i que us sigui d'utilitat!


1-6 of 6