ACORD DE SOM MARTORELL DAVANT LES CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT I PMSAPM

publicado a la‎(s)‎ 8 jul 2016 0:16 por Usuario desconocido

Martorell,  el passat 14 de juny de 2016 es va redactar el següent acord de l'Assemblea de SOM:


Davant la publicació de les PROPOSTES D'APROVACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS DE QUALSEVOL ÍNDOLE CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2016, i donat que a totes les convocatòries s'expressa que la Composició de les Comissions qualificadores queden formades de la seguent manera:

"Composició de la Comissió qualificadora. Presidència: El President del Patronat o membre de la Comissió de Govern del Patronat en qui delegui. Secretària: Titular (Montserrat Navarro Carrillo), o treballador/a del Patronat en qui delegui i Vocals: Un representant de cada grup municipal, el Director del Patronat (Valentí Santos Gallego) i un tècnic de l’àrea d’esports. (amb veu i sense vot)" 

el grup municipal SOM MARTORELL, DESESTIMA participar a les COMISSIONS QUALI-FICADORES en qualsevol de les convocatòries d'aprovació de subvencions 2016, pels següents motius:

1. Perquè sent SOM MARTORELL, grup municipal de recent incorporació a l'Ajuntament de Martorell, no se'ns ha notificat prèviament, per part de la institució, que el nostre grup pogués concorre com a vocals a cap comissió qualificadora.

2. Perquè no assumirem cap responsabilitat que no estigui controlada pel nostre grup municipal, i el tema de les subvencions no ho està. Hores d'ara encara no hem pogut tenir accés ni tant sols als convenis adoptats per l'Ajuntament o el PMSAPM i és, entre d'altres una de les condicions per les que les entitats no poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions. 

3. Perquè el nostre vot no és decisiu en cap dels casos, ja que el govern format per CIU i ERC tenen majoria i no serà en cap cas rellevant.

4. Perquè no hem participat en la realització dels CRITERIS D'ATORGAMENT de les subvencions i la seva ponderació,

i, 5. Perquè revisada la ORDENANÇA REGULADORA DE LES SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE MARTORELL I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS (PUBLICADA AL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA NÚM. 16, DE DATA 19-1-2006), en el seu Article 12 referent a la CONVOCATÒRIA el text diu: 

"m) Composició de la Comissió qualificadora, que sota la presidència de l'Alcalde/essa o Regidor/a en qui delegui o del President/a de l’Organisme Autònom o Vicepresident/a en qui delegui, estarà composta per un mínim de tres vocals designats entre els membres de l’Ajuntament o l’Organisme Autònom i el personal tècnic d’aquests. Les funcions de Secretaria de la Comissió s’exerciran pel vocal designat d’entre el personal tècnic" 

i pert tant NO ÉS OBLIGATORI ni és funció de la regidora de SOM MARTORELL participar en aquestes comissions.

 Per tant, demanem al govern que RECTIFIQUI oficialment les PROPOSTES D'APROVACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS, ja publicades, i deixi clar que SOM MARTORELL NO FORMARÀ PART de les mateixes.

 

Raquel Pérez

regidora SOM MARTORELL

Comments